THCS Đồng Mai

http://thcs-dongmai.edu.vn


Phân công chuyên môn học kì I năm học 2018 - 2019

Phßng GD&ĐT Hµ §«ng
Tr­êng THCS §ång Mai
–––––
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
––––––––––––
B¶ng ph©n c«ng chuyªn m«n tæ x· héi
Häc kú I - n¨m häc 2018 -  2019 ( Lần 1- Từ 15/8/2018)
 
tt Hä vµ tªn N¨m sinh CM Đào tạo
- Ban đầu
-Đào tạo lại
Ph©n c«ng d¹y m«n, líp Số tiết thực dạy C«ng t¸c kiªm nhiÖm Sè tiÕt kiêm nhiệm Tổng số tiết
1 Mai ThÞ Cóc Hoa 1966 CĐSP-Văn
§HSP -V¨n
Văn( TC) 9AD 12 CN 9D, TTXH 7 19
2 NguyÔn Thị Thu Thuû 1976 CĐSP-Văn
§HSP - V¨n
Văn( TC) 9B, 8B 11 CN 9B, TPXH 5 16
3 Nguyễn Thị Thu Hằng 1986 ĐHSP-Văn Văn( TC) 9CE, 8A
 
17 CN 9C, BT Chi đoàn 4 21
4 Lê Văn Minh
 
1975 CĐSP-Văn
§HSP - V¨n
Văn( TC) 6BDE 15     15
5 Lại Hải Yến 1987 §HSP - V¨n Văn( TC) 7ACD 15 CN 7D 4 19
 
6 Lê Thị Mão 1975 CĐSP-Văn
§HSP - V¨n
Văn( TC) 6AC
GDCD 6ACE
13 CN 6C 4 17
7 Nguyễn Thị Mai 1995 CĐSP - Văn Văn(TC) 8CD
 
10 CN 8C, PTPT 9 19
8 Phan ThHoan 1993 CĐSP - Văn Văn(TC) 8EG,
 Sử 8E
12 CN 8E 4 16
9 Đỗ Thị Nhinh 1992 CĐSP - Văn Văn(TC) 7BE,
Sử 7E
12 CN 7E 4 16
10 Đỗ Thị Hồng 1976 CĐSP-Văn Sử K6, Sử 7ABCD
 
13     13
11 NguyÔn Thị Nga 1991 CĐSP -Sö Sử K9, Sử 8ABCDG
 
15     15
12 TrÇn ThÞ Ngoan 1969 C§SP - §Þa Địa K7, Sinh 7C
 
12 CN 7C 4 16
13 Nguyễn Thị Trang 1989 C§SP - §Þa Địa K9, Địa K6 15
 
    15
14 §Æng Thị Minh T©m 1978 C§ Ngo¹i ng÷
ĐHSP NN
TA 7AE, 9ACE
 
12 CN 7A 4 16
15 Ph¹m ThÞ Thuý Nga 1978 C§SP NN
ĐHSP NN
TA 6ABE, 9BD 13 CN 6A 4 17
16 NguyÔn H÷u M¹nh 1978 C§ Ngo¹i ng÷
ĐHSP NN
TA 8ABCD, 6CD 18     18
17 Nguyễn Thị Thảo 1995 C§SP NN
 
TA 8EG, 7BCD 15
 
    15
18 Ph¹m ThBÝch Liªn 1967 §HSP GDCD GDCD K9,8,7
 
16     16
19 Ng« Minh Tr­¬ng 1980 C§SP M.thuËt
ĐH Mĩ Thuật
MT K9,8,7,6 21     21
20 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1987 C§SP - Nh¹c
ĐHSP Nhạc
Nhạc K8,7,6 16     16 
PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG
Trường THCS Đồng Mai
––––––
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ TỰ NHIÊN
HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018-2019( Lần 1 từ 15/8/2018)
tt Họ và tên Năm sinh CM Đào tạo
- Ban đầu
-Đào tạo lại
Phân công dạy môn, lớp Số tiết thực dạy Công tác kiêm nhiệm Sè tiÕt kiêm nhiệm Tổng số tiết
1 Hoàng Hồng Nam 1967 CĐSP-Lý
ĐHSP-Lý
Hướng nghiệp khối 9
Bồi dưỡng HSG Lý 9
2 HT    
2 Trịnh Đình Hiếu 1969 CĐSP-Toán
§H KHTNTo¸n
GDCD 6B,D
Bồi dưỡng HSG Toán 9
4 PHT    
3 §oµn ThÞ Thu 1975 CĐSP-Toán
§HSP- To¸n
Toán( TC) 9C, 8A 10 CN 8A, TTTN 7 17
4 Trần Thị Vân 1982 CĐSP-Toán
§HSP- To¸n
Toán( TC) 8B, 9BD
 
15 CN 8B, TP TN 5 20
5 TrÞnh ThPh­¬ng Loan 1978 CĐSP-Toán
§HSP- To¸n
Toán( TC) 9AE, 8E 15 CN 9E, TTND 6 21
6 Ng« Do·n S¬n 1969 CĐSP-Toán
§H To¸n Tin
Toán( TC) 7BE,
C.Nghệ  6CE
14     14
7 NguyÔn ThÞ Oanh 1969 CĐSP-Toán
§HSP- To¸n
Toán( TC) 6AB
C.Nghệ 6AB
14     14
8 Phan Thị Thủy 1982 CĐSP-Toán
§HSP- To¸n
Toán( TC) 7AC,8D 15 CN 8D 4 19
9 Đặng Thị Sang 1994 CĐSP-Toán
 
Toán( TC) 6E,7D
Sinh 6E
12 CN 6E 4 16
10 Phạm Thu Hà 1992 ĐHSP-Toán
 
Toán( TC) 6CD
C.Nghệ 6D
12 CN 6D 4 16
11 Hoàng Hải Yến 1995 ĐHSP-Toán
 
Toán( TC) 8CG
 
10 CN 8G 4 14
12 §ç §×nh Hång 1962 CĐSP-Lý
§H KHTN Lý
Lý K9, C.nghệ K9 15     15
13 Ng« Do·n Ph¸i 1969 CĐSP-Lý
§H Lý
Lý K8, C.Nghệ K8 18     18
14 TrÇn ThÞ NguyÖt 1966 CĐSP-Lý
§H KHTN Lý
Lý K7, C.Nghệ K7 10 CN 7B 4 14
15 NguyÔn ThÞ §«ng 1966 CĐSP-Lý
§HSP Lý
Lý K6. Sinh 6ABCD 13 CN 6B 4 17
16 TrÇn Minh NguyÖt 1970 CĐSP-Hóa Địa
§HSP Ho¸
Hóa K9 10 CN 9A,TKHĐ, CNTT 9 19
17 Nguyễn Kim Oanh 1993 CĐSP-Hóa Địa
 
Hóa 8ABCD, Địa K8 14     14
18 Nguyễn Phương Thảo 1997 CĐSP Hóa-
Đoàn đội
Hóa 8EG
 
4 TPT Đội 15 19
19 NguyÔn Nh­ QuyÕn 1962 C§SP Sinh
 
Sinh K9,7AE 14  CTCĐ 3 17
20 Nguyễn Quốc An 1996 C§SP Sinh
 
Sinh K8, 7BD 16     16
21 Ph¹m §×nh Nghiªm 1968 CĐ TDTT
§H TDTT
TD K9,K8 22     22
22 L­u ThÞ Th¬m 1965 C§ TDTT TD K7, K6 20     20
 
 
  §ång Mai, ngµy 8 th¸ng 8 n¨m 2018
KT. hiÖu tr­ëng
PHÓ hiÖu tr­ëng
TrÞnh §×nh HiÕu
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây